TENT-T

Проект от общ интерес
„Проучвания във връзка с проект за разширяване на пристанищен терминал Леспорт като част от пристанище Варна по отношение на прилагането на европейските стандарти в България” 2008-BG-90300-S в областта на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T)

Цели на проекта
Основна цел на проекта е да се осигури висококачествена проектантска разработка за развитието и разширяването на пристанищен терминал Леспорт в съответствие с одобрения генерален план.

В проекта са заложени европейските транспортни приоритети и по-специално дейности, насочени към осигуряване едновременно на безопасен достъп по море с достатъчен капацитет, надеждни TEN-T връзки във вътрешността на страната между пристанище Леспорт и останалата част на мрежата TEN-T (железопътни и пътни връзки) и привеждане на пристанище Леспорт в съответствие с изискванията за опазване на околната среда.

Дейности
Проектът обхваща следните ключови дейности:

  • управление и оптимизация на проекта;
  • анализ на оперативни данни;
  • оценка на въздействието върху околната среда;
  • проектантска разработка за развитие на пристанището.

Действието е завършено на 31.12.2011 г.

Медия

TEN-T

TEN-T

TEN-T