За компанията
„Пристанище Леспорт” АД е основано на 15 март 2005 г. с решение на Варненски окръжен съд. Основен акционер в дружеството, притежаващ 99% от капитала, е „Химимпорт” АД.

Концесия
През май 2005 година е проведен едностепенен неприсъствен конкурс за избор на концесионер на Пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна. С решение №448 на Министерски съвет, „Пристанище Леспорт” АД е избрано за концесионер на пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна.

На 8 юни 2005 година е подписан Договор за концесия на пристанището за период от 30 години.

Договорът за концесия влезе в сила на 30 май 2006 година.

История на пристанищен терминал Леспорт
Пристанищен терминал Леспорт е построен през 1973 г. като специализиран терминал за претоварване на дървен материал от бившата съветска република Коми. В последствие терминала се специализира като мултифункционален за генерални и сухи насипни товари. Терминалът функционира под държавното ръководство на Министерство на транспорта до 2006 година.

План за разширяване
С оглед подобряване на експлоатационната годност на терминала, повишаване ефективността на товаро-разтоварните операции, увеличаване на товарооборота и в изпълнение на поетите задължение по договор за концесия през 2006-2008 г. „Пристанище Леспорт” АД инвестира в нова претоварна техника, офис оборудване, рехабилитация на складове, пътни настилки и железопътна мрежа.

Обичаи на пристанището
Изтеглете обичаи на пристанището

Основни правила за безопасност
Изтеглете основни правила за безопасност

Сигурност/ ISPS
„Пристанище Леспорт” АД има разработен глобален план за сигурност, съобразен с изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) и съответните европейски директиви.

Пристанище Леспорт притежава Удостоверение за съответствие с изискванията на глава XI-2 SOLAS и Наредба 53/2004 за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата.

Пристанището има функциониращ план за сигурност, одобрен за обработка на следните видове кораби:

  • товарни високоскоростни кораби / cargo high speed craft/;
  • бълкери / bulk carrier/
  • танкери / oil tanker/
  • товарни кораби, различни от посочените / cargo ships other than those referred above/.

В резултат от изпълнението на стриктните изисквания към пристанищните съоръжения, Международната морска организация (IMO) включи „Пристанище Леспорт” АД в така наречения „бял списък”.

Планът за сигурност е в съответствие с Директивата на Европейския съюз 2005/65, в който подробно са изследвани всички чувствителни точки в рамките на терминала. С оглед подобряване на контролно-пропускателния и охранителния режим на пристанището през 2007 г. бяха изградени и въведени в експлоатация аудиовизуална система за наблюдение и контрол и електронна система за достъп.

Пристанищната сигурност е под ръководството на Пристанищен съвет по сигурност, който включва представители от ръководството на терминала, офицер по сигурност, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Агенция „Митници”, ДАНС, МВР и др.