Обществена поръчка ID9029142/10.05.2014 г. (пакет документи "ПОКАНА-2")

Реконструкция на ел. портални кранове, по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF 2303-03-02018 по проект “Подобряване на условията на труд в „Пристанище Леспорт” АД , при спазване на законодателството при безопасност и здраве при работа”

Прикачени документи

Документи 2.docx

Покана 2.doc

Техническо задание 2-ЗОП.doc

Оферта 2-ЗОП.doc

Декларация за истинност 2-ЗОП.doc

Методика 2-ЗОП.doc

Договор 2-ЗОП.doc

Общи условия към договора.doc

Общи изисквания към офертите 2-ЗОП.doc