Обществена поръчка ID9029026/08.05.2014 г. (пакет документи "ПОКАНА-6")

Доставка на висококачествени и мултифункционални лични предпазни средства и работно облекло, по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF 2303-03-02018 по проект „Подобряване на условията на труд в „Пристанище Леспорт” АД при спазване на законодателството при безопасност и здраве при работа.”

Прикачени документи

Документи 6.docx

Покана.doc

Техническа спецификация 6-ЗОП.doc

Оферта 6-ЗОП.doc

Декларация за истинност 6-ЗОП.doc

Общи условия към договора.doc

Общи изисквания към офертите 6-ЗОП.doc

Методика 6-ЗОП.doc

Договор 6-ЗОП.doc