Обществена поръчка ID9028749/29.04.2014 г. (пакет документи "ПОКАНА-1")

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF 2303-03-02018 по проект „Подобряване на условията на труд в „Пристанище Леспорт” АД при спазване на законодателството при безопасност и здраве при работа.” 

Прикачени документи

Документи 1.docx

Общи условия към договора.doc

Общи изисквания към офертите 2-ЗОП.doc

Техническо задание 1-ЗОП.doc

Декларация за истинност 1-ЗОП.doc

Оферта 1-ЗОП.doc

Методика 1-ЗОП.doc

Договор 1-ЗОП.doc