За компанията
„Пристанище Леспорт” АД е основано на 15 март 2005 г. с решение на Варненски окръжен съд. Основен акционер в дружеството, притежаващ 99% от капитала, е „Химимпорт” АД.

Концесия
През май 2005 година е проведен едностепенен неприсъствен конкурс за избор на концесионер на Пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна. С решение №448 на Министерски съвет, „Пристанище Леспорт” АД е избрано за концесионер на пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна.

На 8 юни 2005 година е подписан Договор за концесия на пристанището за период от 30 години.

Договорът за концесия влезе в сила на 30 май 2006 година.

История на пристанищен терминал Леспорт
Пристанищен терминал Леспорт е построен през 1973 г. като специализиран терминал за претоварване на дървен материал от бившата съветска република Коми. В последствие терминала се специализира като мултифункционален за генерални и сухи насипни товари. Терминалът функционира под държавното ръководство на Министерство на транспорта до 2006 година.

План за разширяване
С оглед подобряване на експлоатационната годност на терминала, повишаване ефективността на товаро-разтоварните операции, увеличаване на товарооборота и в изпълнение на поетите задължение по договор за концесия през 2006-2008 г. „Пристанище Леспорт” АД инвестира в нова претоварна техника, офис оборудване, рехабилитация на складове, пътни настилки и железопътна мрежа.

Сертификати